Verkoopsvoorwaarden fransvanhove.be

Deze Verkoopsvoorwaarden fransvanhove.be (verder genoemd “Verkoopsvoorwaarden”) regelen de verkoop van goederen en diensten via fransvanhove.be.

1. Aanvaarding en geldigheid

Bij iedere bestelling via fransvanhove.be wordt de aankoper gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze Voorwaarden aanvaardt. Door over te gaan tot aankoop wordt de aankoper geacht deze Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

2. Identificatie

Deze website is een realisatie van Frans Vanhove Art Gallery (Bondgenotenlaan 125, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0861 989 510, e-mail info@fransvanhove.be).

3. Productinformatie en prijzen

Al onze prijzen zijn in EURO en inclusief BTW. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en andere gegevens met betrekking tot de producten en diensten. Afgebeelde productkleuren kunnen afwijken. Indien we vermoeden dat bij de bestelling fouten zijn gemaakt of indien er zich onduidelijkheden voordoen, houden wij ons in ieders voordeel het recht voor om de bestelde artikelen niet direct te leveren. We zullen u in zo'n geval eerst contacteren en adviseren om tot een correcte en heldere bestelling te komen.

4. Aanbod

Ondanks het feit dat zowel de website als de informatie met alle zorg is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindenFrans Vanhove Art Gallery niet. Frans Vanhove Art Gallery is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft,  slechts gehouden tot een middelenverbintenis.Frans Vanhove Art Gallery is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u deze vooraf te stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Frans Vanhove Art Gallery. Frans Vanhove Art Gallery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5. Communicatie en advies

De verkoop verloopt via de website www.fransvanhove.be. U geeft aanFrans Vanhove Art Gallery bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren.Frans Vanhove Art Gallery mag u e-mailberichten en andere mededelingen over uw bestelling sturen via het internet en per post. Bij een geschil verbindt u zich ertoe de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten, kan u ons voorafgaand aan uw aankoop om advies vragen. We zullen u zo snel mogelijk over de voor u meest geschikte producten en hun toepassing adviseren of uw andere vragen beantwoorden.

6. Bevestiging

Indien uw e-mailadres correct is doorgegeven, ontvangt u kort na uw bestelling een e-mailbevestiging van uw bestelling. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat u heeft besteld. Is dit niet het geval, contacteer ons dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

7. Betaling

Om de koop tot stand te laten komen, betaalt u meteen bij uw bestelling of u opteert voor betaling via overschrijving. U heeft online de keuze uit tal van betaalmogelijkheden waaronder betaling met kredietkaart en PayPal. Bij bestelling per overschrijving zal uw bestelling pas afgehandeld worden na ontvangst van de volledig verschuldigde som.

8. Levertijden en voorraad

Elektronische goederen en diensten en de toegang tot de bestelde online diensten worden in principe automatisch geleverd via mail in uw mailbox of naargelang het geval de nodige informatie en/of codes om gebruik te gaan maken van de bestelde diensten. 

In de gevallen waarvoor elektronische levering meteen na de bestelling technisch niet mogelijk is of bij bestelling van diensten op maat, contacteren we u binnen vijf werkdagen met het oog op de start van de dienstverlening.

In het geval van fysieke goederen wordt uw bestelling, streven we ernaar de goederen, na ontvangst van de volledige betaling, binnen 5 werkdagen op het doorgegeven adres bezorgd. Bij afwezigheid wordt uw pakket een tweede keer aangeboden. Zendingen via Bpost kan u na herhaalde afwezigheid gedurende 3 weken in uw postkantoor ophalen, werd een andere pakjesdienst gebruikt dan gelden de termijnen van die dienstverlener. De voorwaarden van Bpost (of een andere pakjesdienst) zijn op onze leveringen van toepassing.

Mocht een product onverhoopt niet (meer) op voorraad zijn, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wanneer u besluit om de bestelling op grond hiervan te annuleren, storten wij het volledige bedrag binnen 10 werkdagen terug op uw rekening en annuleren wij uw opdracht.

9. Verzending en ophaling

U kan enkel met een geldig adres in België producten en diensten aankopen. U heeft de optie fysieke goederen bij ons op te halen. Verzendkosten voor fysieke producten zijn inbegrepen in het bedrag dat u betaalt. In uitzonderlijke gevallen kan er door ons voor gekozen worden om af te wijken van bovenstaande werkwijze. U wordt hierover geïnformeerd waarna u uw akkoord geeft en de levering uitgevoerd kan worden.

Voor elektronische goederen worden geen order- of leverkosten aangerekend.

10. Overmacht

Frans Vanhove Art Gallery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gevallen van overmacht die buiten haar wil en controle plaatsvinden en die de uitvoering van haar normale verplichtingen tegenover haar klanten onmogelijk maken.

Hieronder vallen ook leveringsproblemen bij leveranciers en externe goederentransportdiensten, die de leveringsafspraken tussen Frans Vanhove Art Gallery en de klant doorkruisen.

11. Dienstverlening, dienst na verkoop en klachten

Frans Vanhove Art Gallery doet het nodige om een optimale dienstverlening en correcte adviezen te verzekeren. De Algemene Gebruiksvoorwaarden  zijn hierop van toepassing.

Heeft u klachten of vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via de contactgegevens die vindt u onder artikel 2 Identificatie. We zullen steeds trachten u zo snel mogelijk te helpen.

Aanvullend verwijzen we u naar de mogelijkheden u geboden in het kader van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

12. Retourneren en ruilen

Koopt u iets via internet, dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag na de leveringsdatum. In die tijd kunt u het gekochte product zonder opgave van reden in de verpakking terugsturen. De portokosten voor het terugsturen van de artikelen dient u zelf te betalen.

Ruilen is niet mogelijk. U dient het artikel altijd voldoende gefrankeerd naar ons terug te zenden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde terugzendingen worden geweigerd. Voor een ruiling vanwege een terechte klacht (schade aan het artikel of onjuist artikel) over het ontvangen artikel betaalt Frans Vanhove Art Gallery de leveringskosten.

De verzakingstermijn waarvan sprake in het vorige lid, is niet van toepassing bij elektronische goederen. Deze worden u immers meteen geleverd en kunnen niet worden terugbezorgd. Uw bestelling is dus, voor zover ze betrekking heeft op elektronische goederen, niet herroepbaar.

Onjuist verzonden artikelen, onvolledige zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht, dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te melden. Geef duidelijk aan wat er mis is. Wij zullen ons vervolgens inspannen om binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen en duidelijk aan te geven hoe we e.e.a. zullen oplossen. Indien de oorzaak bij ons ligt, zullen wij de verzendkosten voor onze rekening nemen.

Wij zullen, behoudens wettelijke verplichtingen, géén artikelen terugnemen die gebruikt zijn of die geopend en daardoor verpakkingen evt. vervormd of besmeurd zijn, zulks ter beoordeling vanFrans Vanhove Art Gallery. Bewaar de originele onbeschadigde verpakking van de artikelen, bewaar de originele begeleidende documenten, verwijder geen labels en zorg voor een goed beschermende verpakking bij een eventuele retourzending of ruiling. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, gebeurt dat uiterlijk binnen 14 kalenderdagen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Frans Vanhove Art Gallery via de contactgegevens zoals vermeld onder 2. Identificatie via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aanFrans Vanhove Art Gallery heeft meegedeeld, terugzenden op het adres zoals aangegeven onder 2. Identificatie. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudtFrans Vanhove Art Gallery zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Frans Vanhove Art Gallery alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat Frans Vanhove Art Gallery op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Frans Vanhove Art Gallery wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Frans Vanhove Art Gallery betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd of zulks niet mogelijk blijkt. In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

13. Sancties bij niet- of laattijdige betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waaroverFrans Vanhove Art Gallery beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Frans Vanhove Art Gallery zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Frans Vanhove Art Gallery blijft eigenaar van de goederen totdat de bestelling in zijn geheel betaald en aanvaard is door de klant.

14. Klantendienst

De klantendienst van Frans Vanhove Art Gallery is tijdens de kantooruren bereikbaar via de contactgegevens die u vindt onder artikel 2 Identificatie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

15. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Frans Vanhove Art Gallery om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

16. Wijziging voorwaarden

Deze Verkoopsvoorwaarden voor Frans Vanhove Art Gallery kunnen gewijzigd worden door Frans Vanhove Art Gallery. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde Verkoopsvoorwaarden verloopt via www.fransvanhove.be.  

17. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

18. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In zoverre de wet het toelaat zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Versie Verkoopsvoorwaarden Frans Vanhove Art Gallery gepubliceerd op: 30/10/2019

Frans Vanhove Art Gallery

Bondgenotenlaan 125
B-3000 Leuven
tel.: +32 16 58 53 00
mob.: +32 495 55 71 57
BTW: BE 0861 989 510
info@fransvanhove.be
www.fransvanhove.be

Openingsuren

Maandag        13:00 – 18:15
Dinsdag   13:00 – 18:15
Woensdag   10:00 – 18:15
Donderdag   10:00 – 18:15
Vrijdag   10:00 – 18:15
Zaterdag   10:00 – 18:15
Zondag   gesloten

Nieuwsbrief

 

 

Door in te schrijven op onze nieuwsbrief, verklaart u zich akkoord met ons privacybeleid. U kan steeds beslissen u uit te schrijven.